ನ್ಯಾಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಕರ್ನಾಟಕ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್

Back
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

 

 

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ರಾಜ್ಯ ನ್ಯಾಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಶಾಖೆ/ಘಟಕದ ಹೆಸರು

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ/ಇ-ಮೇಲ್

1

ರಾಜ್ಯ ನ್ಯಾಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು

ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ

 ರಾಜ್ಯ ನ್ಯಾಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಮಡಿವಾಳ ಬೆಂಗಳೂರು-560068

080-25532910; Fax: 080-22942385

Email:sfslblr@ksp.gov.in

 

ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಪ್ರಥಮ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು

ರಾಜ್ಯ ನ್ಯಾಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಮಡಿವಾಳ ಬೆಂಗಳೂರು-560068

080-25532910; Fax: 080-22942385

Email:directorfsl@ksp.gov.in

 

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನ್ಯಾಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಶಾಖೆ/ಘಟಕದ ಹೆಸರು

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ/ಇ-ಮೇಲ್

1

ಬೆಳಗಾವಿ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನ್ಯಾಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ,ಕಣಬರಗಿ ರಸ್ತೆ,  ರಾಮತೀರ್ಥ ನಗರ, ಬೆಳಗಾವಿ-590015

          0831-2405249          Fax : 0831-2405249

rfslbgm@ksp.gov.in

2

ದಾವಣಗೆರೆ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನ್ಯಾಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಪೂರ್ವ ವಲಯ, ದೊಡ್ಡಬಾತಿ,ದಾವಣಗೆರೆ – 577 566

08192-291593 

rfsldvg@ksp.gov.in

 

3

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನ್ಯಾಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಗೋಕುಲ ರಸ್ತೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-580030

9620513276

ddrfslhubballi@ksp.gov.in

4

ಕಲಬುರಗಿ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನ್ಯಾಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ಕಲಬುರಗಿ(ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ)ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ತರಬೇತಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್,ನಾಗನಹಳ್ಳಿ, ಕಲಬುರಗಿ-585102.

08472-298040/298048

08472-298040 

rfslgba@ksp.gov.in

 

5

ಮಂಗಳೂರು

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನ್ಯಾಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ,ಹರಿಪದವು ರಸ್ತೆ, ದೇರೆಬೈಲ್ ಚರ್ಚ್ ಹತ್ತಿರ,ಕೊಂಚಾಡಿ (ಪೋಸ್ಟ್)ಮಂಗಳೂರು-575 008ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ

         0824-2220564           0824-2220542 

rfslmaq@ksp.gov.in

 

6

ಮೈಸೂರು

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನ್ಯಾಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ,ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ,ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆವರಣ,ಜಲಪುರಿ, ಮೈಸೂರು-570 019

0821-2522250

0821-2418538

rfslmys@ksp.gov.in

7

ಬಳ್ಳಾರಿ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನ್ಯಾಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ

ರಾಯಲ್ ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರ,

ಬಳ್ಳಾರಿ-583101

0839-2200453

rfslblr@ksp.gov.in

 

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS