ನ್ಯಾಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಕರ್ನಾಟಕ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್

Back
ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

Name of the Post

Sanctioned strength

Actual strength

 Vacant

Director

1

1

0

Joint Director

3

2

1

Deputy Director

16

9

7

Assistant Director

54

18

36

Senior Scientific Officer

96

47

49

Scientific Officer

202

183

19

Scene of Crime Officer

206

179

27

Laboratory Assistant

1

1

0

Laboratory Attendeder

118

57

61

EEG Technician

7

6

1

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS